Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Hiển thị 1 - 20 of 67 kết quả.
của 4
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 08/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quy định mức phụ cấp dành cho cán bộ chuyên trách CNTT 18/11/2008 24/11/2010
2 285/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc ban hành Quy chế xét giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu lĩnh vực bưu chính viên thông và công nghệ thông tin 27/12/2011 27/12/2011
3 45/TB-VP UBND Thành Phố Đà Nẵng Thông báo Công nghệ thông tin Kết luận của PCT UBND thành phố Phùng Tấn Viết-Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố tại cuộc họp ngày 20/2/2013 08/03/2013 08/03/2013
4 298/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Về việc phối hợp xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác 15/04/2013 15/04/2013
5 383/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại các xã, phường (đợt 2) 15/05/2013 15/05/2013
6 4552/UBDN-KTN UBND Thành Phố Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin Triển khai các biện pháp tăng cường an toàn các hệ thống CNTT các cơ quan Nhà nước 31/05/2013 31/05/2013
7 421/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Triển khai hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến 27/05/2013 27/05/2013
8 1727/VP-VX UBND Thành Phố Đà Nẵng Thông báo Công nghệ thông tin Thông báo văn bản mới ban hành 22/07/2013 22/07/2013
9 605/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v hướng dẫn phòng tránh tình trạng tấn công mạng theo dạng DDoS 22/07/2013 22/07/2013
10 726/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v chuyển giao phần mềm lõi cho website chuyên ngành trong khuôn khổ chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Thành phố Đà Nẵng năm 2013 26/08/2013 26/08/2013
11 14/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v Cung cấp số liệu đánh giá,xếp hạng tình hình ứng dụng CNTT các cơ quan,đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2013 08/01/2014 08/01/2014
12 412/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Khung hướng dẫn lập đề cương và dự toán chi tiết cho các dự án CNTT năm 2013 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/05/2013 23/05/2013
13 63/BCDCNTT Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT TP. Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Thành phố Đà Nẵng 09/05/2013 09/05/2013
14 6762/UBND-KTN UBND Thành Phố Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin Triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 30/08/2012 30/08/2012
15 2132/BTTTT-VNCERT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật cơ bản đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử 18/07/2011 18/07/2011
16 2035/UBND-NCPC UBND Thành Phố Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin Triển khai đánh giá kết quả làm việc của công chức tại Thành phố Đà Nẵng 18/03/2013 18/03/2013
17 1455/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Lựa chọn hình thức xác thực điện tử người sử dụng dịch vụ công trực tuyến 21/05/2013 21/05/2013
18 1276/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến 06/05/2013 06/05/2013
19 45/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành 04/01/2013 04/01/2013
20 56/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước 07/01/2013 07/01/2013
21 512/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 20/02/2013 20/02/2013
22 217/BCY Ban Cơ yếu Chính phủ Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị 23/04/2013 23/04/2013
23 310/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 10/02/2012 10/02/2012
24 125/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử 13/01/2012 13/01/2012
25 3228/BTTTT-VCL Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn kiểm thử phần mềm nội bộ 24/10/2011 24/10/2011
26 2589/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ 24/08/2011 24/08/2011
27 138-TB/TU Thành ủy Đà Nẵng Thông báo Công nghệ thông tin Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin từ nay đến năm 2015, định hướng năm 2020 10/07/2009 10/07/2009
28 588/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Sử dụng hộp thư điện tử gov.vn để trao đổi văn bản trong hoạt động của CQNN 26/02/2014 26/02/2014
29 11604/UBND-KTN UBND Thành Phố Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 25/12/2013 25/12/2013
30 66/TB-VP UBND Thành Phố Đà Nẵng Thông báo Công nghệ thông tin Kết luận của Đ/c Võ Duy Khương -PCT TT UBND thành phố tại cuộc họp Đánh giá kết quả hoạt động năm 2013,kế hoạch hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị năm 2014 13/03/2014 13/03/2014
31 369/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử và các Hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố 28/05/2010 28/05/2010
32 14/CT-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Chỉ thị Công nghệ thông tin Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2011 10/10/2011
33 07-NQ/TU Thành ủy Đà Nẵng Nghị quyết Công nghệ thông tin Về một số chủ trương phát triển công nghiệp phần mềm 10/03/2000 10/03/2000
34 06-NQ/TU Thành ủy Đà Nẵng Nghị quyết Công nghệ thông tin Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin từ nay đến năm 2005 và 2010 01/11/2003 01/11/2003
35 213/TB-SNV Sở Nội vụ Thông báo Công nghệ thông tin Thông báo về việc kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT của năm 2013 tại các cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/02/2014 13/02/2014
36 1158/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Đăng ký sử dụng chữ ký số chuyên dùng 27/12/2013 27/12/2013
37 446/QĐ-BCĐCNTT Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT TP. Đà Nẵng Quyết định Công nghệ thông tin Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2013 16/12/2013 16/12/2013
38 1475/KH-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Kế hoạch Công nghệ thông tin Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng 26/02/2013
39 1951/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 04/07/2013 04/07/2013
40 271/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v phòng ngừa, ngăn chặn bị lây nhiễm các mạng Botnet nguy hiểm 26/03/2014 26/03/2014
41 277/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Triển khai quy định Chuẩn lỹ năng sử dụng CNTT 28/03/2014 28/03/2014
42 1797/QĐ-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng 25/03/2014 25/03/2014
43 45/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" của Sở Thông tin và Truyền thông 08/04/2014 08/04/2014
44 322/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Đôn đốc thực hiện đăng ký chữ ký số chuyên dung 08/04/2014 08/04/2014
45 79/VNCERT-KTHT Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) Công văn Công nghệ thông tin Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP 03/04/2014 03/04/2014
46 49/VNCERT-KTHT Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) Công văn Công nghệ thông tin Khuyến nghị một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn thư điện tử giả mạo 06/03/2014 06/03/2014
47 295/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013 21/03/2014 21/03/2014
48 84/VNCERT-KTHT Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) Công văn Công nghệ thông tin Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống sử dụng thư viện OpenSSL 11/04/2014 11/04/2014
49 328/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quy chế xét Giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu ngành thông tin, truyền thông 28/12/2012 28/12/2012
50 362/STTTT-KHĐT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Mời tham gia giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông năm 2013 18/04/2014 18/04/2014
51 2402/QD-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng năm 2014 17/04/2014 17/04/2014
52 378/STTTT-CNTTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Phổ biến khung hướng dẫn và thời hạn nộp hồ sơ thẩm định các dự án thuộc Chương trình ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng 23/04/2014 23/04/2014
53 371/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống sử dụng thư viện OpenSSL 17/04/2014 17/04/2014
54 88/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v hướng dẫn triển khai các chương trình,dự án ứng dụng và phát triển CNTT TP Đà Nẵng năm 2017 17/01/2017 17/01/2017
55 1162/VP-KTTH UBND Thành Phố Đà Nẵng Thông báo Công nghệ thông tin Thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 15/05/2014 15/05/2014
56 249/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Công nghệ thông tin Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin. 01/07/2014 01/07/2014
57 06/CT-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Chỉ thị Công nghệ thông tin Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27/05/2014 27/05/2014
58 15/CT-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Chỉ thị Công nghệ thông tin Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 thành phố Đà Nẵng 06/09/2014 06/09/2014
59 10/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 25/01/2017 25/01/2017
60 4515/VP-KTN Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Công nghệ thông tin Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước. 19/12/2014 19/12/2014
61 18-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2020" 24/07/2012 24/07/2012
62 01/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017 02/04/2017
63 124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Về việc ban hành Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được ưu tiên bảo vệ 09/02/2017 09/02/2017
64 276/QĐ-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017 13/01/2017 13/01/2017
65 47/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016 01/03/2017
66 85/2016/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016 01/07/2016
67 1897/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Về việc công bố danh mục Hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT 31/05/2017 31/05/2017
Hiển thị 1 - 20 of 67 kết quả.
của 4

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn