Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).  

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền sẽ ban hành văn bản đồng ý gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra  thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại: 05113.881.888; fax: 05113.840.124 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả qua địa chỉ thư điện tử của tổ chức đã đăng ký trong hồ sơ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng:

++ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu (Mẫu BCXB 03A);

++ Bản sao Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp.

+ Trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng:

++ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu (Mẫu BCXB 03B);

++ Bản sao Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp.

+ Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng:

++ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu (Mẫu BCXB 03C);

++ Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp (trường hợp bị hư hỏng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung:

   ++ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

     ++ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức, cá nhân phải nộp lại hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức, cá nhân không nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

   ++ Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản đồng ý gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu vẫn chưa đạt yêu cầu.

  + Đối với hồ sơ không đồng ý gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản nêu rõ lý do không đồng ý cấp phép sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông  thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản đồng ý gia hạn/sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoặc Giấy phép (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:  

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu (Mẫu BCXB 03A);

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu (Mẫu BCXB 03B);

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu (Mẫu BCXB 03C).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép:

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

+ Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;

+ Thay đổi tên miền;

+ Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

+ Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

+ Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

+ Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Đối với thủ tục gia hạn giấy phép:

+ 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cấp đến cơ quan cấp giấy phép;

+ Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn