Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản chấp thuận việc phát hành thông cáo báo chí (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không chấp thuận việc phát hành thông cáo báo chí.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

          Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả qua địa chỉ thư điện tử của tổ chức đã đăng ký trong hồ sơ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị phát hành thông cáo báo chí (Mẫu BCXB 07);

+ Bản thảo, bản mẫu thông cáo báo chí dự kiến phát hành.

Lưu ý: Trường hợp phát hành thông cáo báo chí có tổ chức họp báo, đề nghị cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục đề nghị họp báo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 08 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung:

++ Sau 04 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

++ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức nộp lại hồ sơ. Tổ chức có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức không nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

++ Sau 04 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chấp thuận nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu.

+ Đối với hồ sơ mà nội dung, mục đích thông tin của thông cáo báo chí có dấu hiệu vi phạm Điều 10 Luật Báo chí và Điều 5 Quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản không chấp thuận việc phát hành thông cáo cáo chí sau 08 giờ kể từ khi nhận hồ sơ.

Lưu ý: Sau 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức được phép phát hành thông cáo báo chí.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không chấp thuận (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị phát hành thông cáo báo chí (Mẫu BCXB 07)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Về thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất trước 16 giờ làm việc so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí.

- Về nội dung thông cáo báo chí: Cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về nội dung thông cáo báo chí.

- Về cơ quan, tổ chức:

+ Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:

++ Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

++ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

++ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

++ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

+ Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài:

++ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

++ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Đối với hội nghị quốc tế:

++ Được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị;

++ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

++ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí phù hợp chức năng nhiệm vụ, phạm vi của hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa.

 

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn