Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan, tổ chức thành phố Đà Nẵng 

 

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản không đồng ý cấp phép.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả qua địa chỉ thư điện tử của tổ chức đã đăng ký trong hồ sơ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (Mẫu BCXB 02);

+ Bản sao một trong các loại giấy tờ:

++ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp);

++ Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp);

++ Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Lưu ý: Đối với tổ chức không phải doanh nghiệp, Quyết định thành lập phải thể hiện hoặc kèm theo văn bản thể hiện chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

Đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xác nhận nội dung ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Nếu doanh nghiệp chưa thực hiện việc chuyển đổi giấy phép hiện có thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà giấy phép này vẫn còn hiệu lực thì vẫn được chấp nhận.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử;

+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;

+ Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:

++ Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

++ Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT;

++ Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.

+ Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để bảo đảm tính hợp pháp của nguồn tin;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tên miền dự kiến sử dụng (Nếu sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì tên miền này phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép. Trường hợp sử dụng tên miền quốc tế thì tên miền này đã được thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông  theo đúng quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung:

   ++ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

   ++ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức, cá nhân phải nộp lại hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức, cá nhân không nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

   ++ Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu.

  + Đối với hồ sơ không đồng ý cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản nêu rõ lý do không đồng ý cấp phép sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý cấp phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (Mẫu BCXB 02).

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ điều kiện sau đây:

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

- Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam;

+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết;

+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

+ Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

- Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;

- Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn