Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ lấy ý kiến của Sở Xây dựng về kết cấu, kiến trúc, quy hoạch và UBND quận, huyện về quy hoạch xây dựng; kiểm tra thực địa. Sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng và UBND quận/huyện, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp, trình UBND thành phố có ý kiến.

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gửi thông báo cấp Giấy phép xây dựng trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý cấp phép.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố, địa chỉ: 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS (Mẫu BCVT 04);

+ Hợp đồng thuê đặt với chủ công trình xây dựng;

+ Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng;

+ Hồ sơ thiết kế nhà trạm và cột ăng-ten đã được chủ đầu tư phê duyệt và thẩm tra theo quy định của pháp luật, gồm:

++ Mặt bằng vị trí công trình, tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500;

++ Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng trạm BTS tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200;

++ Sơ đồ đấu nối kỹ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu:

+ Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi hồ sơ đến UBND quận/huyện và Sở Xây dựng lấy ý kiến.

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ đề nghị lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận/huyện và Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản (liên thông) cho Sở Thông tin và Truyền thông biết.

+ Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến của UBND quận/huyện và Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và trình UBND thành phố cho ý kiến.

+ Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố có văn bản trả lời.

+ Sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp Giấy phép xây dựng.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Sau 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

+ Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức, cá nhân không nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

+ Sau 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp Giấy phép xây dựng hoặc ra văn bản trả lời nêu rõ lý do không đồng ý cấp phép nếu hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu.

Lưu ý: Nếu UBND thành phố không đồng ý với hồ sơ đề nghị cấp phép, thì sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông ra văn bản trả lời nêu rõ lý do không đồng ý cấp phép.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, UBND các quận/huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép xây dựng (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý cấp Giấy phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: 150.000 đồng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính (hiện nay theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Mẫu BCVT 04).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Bảo đảm an toàn cho chính công trình và các công trình lân cận;

- Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng;

- Bảo đảm tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và viễn thông của thành phố Đà Nẵng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - QCVN 8:2010/BTTTT” ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Quản lý trạm thu/phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch chi tiết ngành bưu chính – viễn thông thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

- Công văn số 3923/VP-QLĐTh ngày 30 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quản lý, cấp phép xây dựng trụ ăng-ten, trạm BTS trên địa bàn thành phố;

- Công văn số 4675/UBND-NCPC ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ các sở, ngành (giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cấp phép xây dựng cột ăng – ten, trạm thu phát sóng viễn thông).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn