LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 06 NĂM 2019
(Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
04/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

Thứ ba
05/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

Thứ tư
06/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

Thứ năm
07/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

Thứ sáu
08/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

Thứ bảy
09/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

Chủ nhật
10/02

S

 

 Nghỉ Tết

 

 

 

C

 

 Nghỉ Tết