Lượt truy cập: 17283022

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG

Điện thoại

: (84-236) 3840 123

Fax

: (84-236) 3840 124

E-mail

: stttt@danang.gov.vn

Website

: tttt.danang.gov.vn

Giám đốc

: Ông NGUYỄN QUANG THANH

Các Phó Giám đốc

: Ông TRẦN NGỌC THẠCH

 

: Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

 

: Ông LÊ SƠN PHONG

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên phương tiện báo chí, mạng máy tính và xuất bản án phẩm trên địa bàn thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật

Các phòng ban, chức năng:

1. Văn phòng Sở: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức, quản trị, hành chính, kế toán, tài chính, tổng hợp;

2. Thanh tra Sở: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong lĩnh vực quản lý của Sở, theo quy định tại Điều 28 Luật Thanh tra, Điều 17 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

3. Phòng Bưu chính, Viễn thông: tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghiệp điện tử; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông trên địa bàn Thành phố;

4. Phòng Công nghệ thông tin: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin (bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm và dịch vụ, công nghiệp nội dung), quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố;

5. Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản: tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn Thành phố;

6. Phòng Kế hoạch – Tài chính: tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch, xây dựng chương trình, dự án đầu tư, tổ chức thẩm định các dự án, tổ chức sự kiện thuộc ngành, lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn Thành phố;

Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (DNICT)

2. Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin (IID)

3. Trung tâm Thông tin Dịch vụ công (PSC)

4. Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC)

5. Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (ICTDanang)

6. Ban quản lý Dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông (Danang PIU)

 

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn