Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư ứng dụng CNTT

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo kết quả đến địa chỉ thư điện tử của tổ chức (đồng thời thông báo tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tại Bộ phận một cửa và nhận kết quả theo thời gian đã hẹn.

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc trả hồ sơ.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022  để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố, địa chỉ: 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư (Mẫu CNTT 02) (01 bản);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư (04 bản);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thì/ Báo cáo đầu tư ứng dụng CNTT (01 bản);

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thành phố (01 bản).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức bổ sung hồ sơ), cụ thể như sau:

- Đối với hồ sơ đạt yêu cầu: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức nộp lại hồ sơ. Tổ chức có thể xin gia hạn thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức không nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.  

+ Sau 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải trình, sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Báo cáo thẩm định hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Báo cáo thẩm định (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC, cụ thể như sau:

Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo đầu tư

=

Tổng mức đầu tư được phê duyệt

x

Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu (theo bảng dưới đây) được tính theo phương pháp nội suy như sau:

Nit =

Nib -    {

Nib - Nia

x ( Git - Gib ) }

Gia - Gib

 

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐẦU TƯ/BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

<15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ trình phê duyệt Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi (Mẫu CNTT 02).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 tháng 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

(*) Lưu ý:

- Dự án trên 3 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

 

- Dự án từ dưới 3 tỷ đồng: Lập Báo cáo đầu tư.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn