Lượt truy cập: 16715528

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và xuyên suốt 2016-2017 với chủ đề “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã chính thức mở đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Sở.

Chiều ngày 18/11 vừa qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (CBĐVCCVC-LĐ) toàn Sở đã nghe Nhà Nghiên cứu Bùi Văn Tiếng – Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nay là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn hóc-Nghệ thuật TP báo cáo chuyên đề về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nội dung trọng tâm là "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu !

Bản thân Bác là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, thương dân, về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Sinh thời Bác sống rất giản dị, từ cách ăn mặc cho đến những sinh hoạt hằng ngày, ngay cả khi người đã là Chủ tịch nước, tác phong vẫn rất giản dị và tiết kiệm.

Có một lần Bác nói với một lãnh đạo cấp cao của Đảng một cách chân tình: "Này chú ! Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước mà mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy".

Những lời nói, việc làm, của Bác về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là tấm gương của Bác về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, vẫn mãi mãi để chúng ta học tập.

(Nguyễn Tấn Tuấn, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Tạp chí Người làm báo)

 

Theo kế hoạch của Đảng ủy Sở, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và kéo dài suốt 1 năm lần này nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông những năm qua; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp, và của CBĐVCCVC-LĐ), góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đơt sinh hoạt này đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn các phương pháp tuyên truyền phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CBĐVCCVC-LĐ học tập và làm theo;nâng cao nhận thức và hành động của CBĐVCCVC-LĐ về việc "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đơn vị; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ CB, nhất là đội ngũ CB quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

 

Nhà Nghiên cứu Bùi Văn Tiếng – Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nay là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn hóc-Nghệ thuật TP báo cáo chuyên đề về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nội dung trọng tâm là "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

-Ảnh: Kiều Trinh.

 

Để bảo đảm các mục tiêu đề ra, Đảng ủy Sở cũng lưu ý các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cần bảo đảm tính chủ động, sáng tạo phù hợp với từng đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục những hạn chế, tránh hình thức, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

 

Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho ĐVCCVC-LĐ, trong đó tập trung vào các nội dung như:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

- Đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

- Phong cách Hồ Chí Minh trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với nhân dân: gần dân, sâu sát với dân, trọng dân, giản dị, nghiêm khắc với bản thân; phong cách "nói đi đôi với làm", phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

(trích: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh trên: Nhận lời mời của Chính phủ Pháp "sang thăm Pháp với tư cách là Thượng khách của Chính phủ Pháp" (theo lời của Ngài Cao ủy Pháp D'Argenlieu, nói với Bác Hồ ngày 24/3/1946) ; ngày 31/5/1946. Bác Hồ rời Hà Nội sang Pháp.

Máy bay cất cánh đi Rangoon (Myanmar), Calcuta-Agra (Ấn Độ), Karachi (Pakistan), Habegna (Iraq), tạm dừng ở Cairo (Ai Cập) và Biskra (Angiêri) rồi đến Biarrits (Pháp), nghỉ tại đây 10 ngày trước khi đi Paris. 16 giờ 15 phút ngày 22-6, sân bay Bourget đông nghịt người, cờ hai nước được treo khắp nơi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lá quốc kỳ của nước Việt Nam DCCH đứng ngang hàng cùng lá cờ Pháp, đôi mắt Bác sáng lên long lanh, đăm đắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay vẻ vô cùng xúc động.

… Hơn 3 tháng trên đất Pháp, nhất là thời gian ở Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành một đợt hoạt động ngoại giao rất phong phú, đa dạng.

Người gặp gỡ, nói chuyện với hầu hết đại diện các chính đảng lớn, những tổ chức chính trị và đoàn thể quan trọng.

Người dành nhiều thời gian tiếp xúc rộng rãi với các nhân vật trọng yếu trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, kỹ thuật để nói cho họ hiểu tình hình và chính sách của ta, từ đó họ có thể thông cảm và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Bức ảnh trên ghi lại niềm vui, nỗi xúc động của Bác khi đọc thư từ quê nhà gửi sang.

Đỗ Hoàng Linh (Phó Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Cao Kiều Trinh thực hiện

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn