Dịch vụ công trực tuyến Công bố bộ thủ tục hành chính Xử lý tin nhắn SMS rác
Định hướng phát triển Thông tin dự án đầu tư Biểu mẫu điện tử Báo cáo thống kê Đề tài khoa học Tuyên truyền pháp luật

Đà nẵng 12 năm liền dẫn đầu ICT Index Việt Nam Danh sách các trò chơi trực tuyến Thủ tục hành chính Thông tin báo chí Thông tin tuyên truyền Thông tin xuất bản, in, phát hành  Danh sách các SĐT-QCRV vi phạm và đầu số SMS rác, SMS lừa đảoDanh sách cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Đà NẵngSố điện thoại tiếp nhận và trả kết quảTra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự độngĐăng ký tài khoản công dân điện tử bằng tin nhắn SMSĐặt lịch hẹn giao dịch trực tuyếnGóp ýChính sách ưu đãiKhảo sát mức độ hài lòng

Lượt truy cập: 18518149

Quy chế Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018

Tải văn bản gốc tại đây.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ 

TUYÊN TRUYỀN VỀ TPĐN NĂM 2018

Số:  70 /QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Giải báo chí

tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2018

 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-STTTT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng về tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-STTTT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí tuyên truyền năm 2018, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu: VT, TTBCXB.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Quang Thanh

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ TPĐN NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

QUY CHẾ

Giải Báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 /QĐ-BTC

ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội dung Giải báo chí

 1. Tên gọi

Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018 (sau đây viết tắt là Giải)

 1. Chủ đề

Chủ đề của Giải gồm 03 nhóm đề tài:

 1. Nhóm đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2018 của thành phố Đà Nẵng là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"
 2. Nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án "Đà Nẵng - Thành phố môi trường"
 3. Nhóm đề tài tuyên truyền về chương trình "Thành phố 4 an" của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

 1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng như: Năm chủ đề 2018 là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư", Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" và chương trình "Thành phố 4 an" trên báo chí; qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố chung tay vào việc thực hiện các chính sách, chủ trương đúng đắn nêu trên.
 2. Ghi nhận và cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố về thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI

Điều 3. Tác giả

1. Là tất cả các công dân Việt Nam, bao gồm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử…) do Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây) và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

2.  Không giới hạn số lượng thành viên mỗi nhóm tác giả dự Giải.

3. Tác giả dự Giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

4.  Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Giúp việc không được tham dự Giải.

5. Mỗi tác giả tham dự Giải không quá 05 tác phẩm.

Điều 4. Tác phẩm

1. Là tác phẩm thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quy chế này; phản ánh các sự việc, sự kiện, hiện tượng, vấn đề, đối tượng… có thật (không hư cấu) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên quan đến chủ đề nêu tại Khoản 2, Điều 1 Quy chế này. Khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán, phản đối các hành vi tiêu cực, những quan điểm đi ngược lại với các chủ trương, chính sách liên quan đến chủ đề.

2. Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một sự kiện, hiện tượng, vấn đề, đối tượng,…; được đăng phát một kỳ hoặc nhiều kỳ nhưng không quá 5 kỳ. Không xét loạt tin, bài ghép từ những tin, bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng, phát sóng khác nhau; không có tên loạt tin, bài.

3. Đối với những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2018 mà chưa tham dự các Giải Báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức năm 2017 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2018 đến 15/10/2018) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải.

4. Đối với tác phẩm là nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

5. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

6. Không xét tác phẩm có tính chất hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

7. Tác phẩm dự Giải có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ Giải và các quy định khác của pháp luật.

 

Chương III

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM

Điều 5. Các tiêu chí đánh giá chính

Tác phẩm tham gia Giải được đánh giá, chấm điểm dựa trên 02 tiêu chí chính, gồm: nội dung thông tin và hình thức thể hiện. Trong đó:

1. Nội dung thông tin phải đảm bảo 4 yếu tố:

 1. Tính khách quan (yếu tố 1);
 2. Tính thời sự (yếu tố 2);
 3. Tính phát hiện (yếu tố 3);
 4. Tính định hướng và sức lan tỏa (yếu tố 4).

2. Hình thức thể hiện phải đảm bảo 3 yếu tố:

a) Phương thức chuyển tải phù hợp; hình thức sinh động, thu hút; thể hiện được các đặc trưng của từng loại hình báo chí (Yếu tố 1);  

b) Ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, mang tính đại chúng (Yếu tố 2); 

c) Kết cấu, bố cục rõ ràng, khoa học; chứng cứ và lý lẽ thuyết phục (Yếu tố 3).

Điều 6. Tỉ trọng điểm đánh giá

 1. Nội dung thông tin: 60%. Trong đó:
 1. Yếu tố 1: 15%
 2. Yếu tố 2: 15%
 3. Yếu tố 3: 15%
 4. Yếu tố 4: 15%.
 1. Hình thức thể hiện: 40%. Trong đó:
 1. Yếu tố 1: 15%
 2. Yếu tố 2: 10%
 3. Yếu tố 3: 15%.

CHƯƠNG III

THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC THAM DỰ GIẢI

Điều 7. Thời gian tổ chức Giải

1. Phát động Giải: dự kiến tổ chức trong tháng 5/2018.

2. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: từ ngày phát động đến 17 giờ 30 phút ngày 15/10/2018 (tác phẩm gửi qua bưu điện tính theo dấu bưu điện).

3. Thời gian chấm Giải: dự kiến từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 30/10/2018.

4. Tổng kết và trao giải: dự kiến tổ chức trong tháng 11/2018.

Điều 8. Thủ tục tham dự Giải

1. Hồ sơ tham dự Giải bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký tham dự Giải (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm)

b) Tác phẩm dự Giải:

- Trang báo in tác phẩm hoặc ảnh chụp lại trang in tác phẩm có thể hiện rõ thông tin về số báo, ngày phát hành (đối với báo in)

- Bản chụp màn hình tác phẩm có thể hiện rõ thông tin về tác giả, tên cơ quan báo chí và ngày đăng tải (đối với báo điện tử)

- Các file báo hình, báo nói có thể hiện rõ thông tin về tác giả, tên cơ quan báo chí và ngày phát sóng (đối với báo hình, báo nói)

c) Văn bản chứa nội dung tác phẩm dự Giải (bản in trên giấy A4 hoặc file word), bao gồm cả thông tin về đường link đến các tác phẩm của báo điện tử hoặc đường link đến tác phẩm được đăng lại trên trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí phát sóng tác phẩm (nếu có).

2. Cách thức nộp hồ sơ tham dự Giải

a) Tác giả, nhóm tác giả có thể lựa chọn nộp hồ sơ tham dự Giải bằng một trong 03 phương thức sau: nộp trực tiếp qua bộ phận 1 cửa tại Trung tâm hành chính thành phố ; gửi bưu điện hoặc gửi email đến Ban tổ chức

b) Trình tự, hình thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ qua email: Tác giả đính kèm hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này dưới dạng file điện tử và gửi đến địa chỉ email của Ban tổ chức với tiêu đề "Tham gia Giải Báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018 - Nhóm đề tài:…." (ghi 01 trong 03 đề tài: Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, Đề án " Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường", chương trình "Thành phố 4 an"). Địa chỉ email nhân bài dự thi: ttbcxb@danang.gov.vn

- Nộp hồ sơ trực tiếp trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: tttt.danang.gov.vn tại mục GIẢI BÁO CHÍ 2018

c) Sau khi nhận được hồ sơ dự Giải của các tác giả, Ban tổ chức sẽ thực hiện xác nhận thông tin qua email hoặc điện thoại do tác giả cung cấp trong Phiếu đăng ký tham dự Giải.

d) Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia Giải.

3. Thông tin liên hệ khi cần thiết

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.

Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.849989

Email: ttbcxb@danang.gov.vn

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG

Điều 9. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng được chia làm 02 loại gồm: nhóm giải thưởng báo hình và nhóm giải thưởng báo in, báo điện tử, báo nói. Trong đó cơ cấu cho mỗi nhóm gồm:

a) Nhóm báo hình:

- 03 giải Nhất [*]

- 03 giải Nhì *

- 03 giải Ba *

- 03 giải Khuyến khích *

b) Nhóm báo in, báo điện tử, báo nói:

- 03 giải Nhất *

- 03 giải Nhì *

- 03 giải Ba *

- 06 giải Khuyến khích *

2. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức Giải là quyết định cuối cùng.

Điều 10. Hình thức khen thưởng

Hình thức khen thưởng bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức.

Điều 11. Quy định mức tiền thưởng

Tùy vào tình hình nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán năm 2018 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, mức tiền thưởng vận dụng nhưng không vượt quá định mức chi theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 51/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh quy định mức tiền thưởng Giải bảo chí thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Giải Nhất: 7.500.000 đồng/giải

2. Giải Nhì: 5.500.000 đồng/giải

3. Giải Ba: 3.500.000 đồng/giải

4. Giải Khuyến khích: 1.500.000 đồng/giải

CHƯƠNG V

BAN GIÁM KHẢO VÀ CÔNG TÁC CHẤM  GIẢI

Điều 12. Ban giám khảo

1. Cơ cấu Ban giám khảo: Gồm các nhà báo, các nhà quản lý trong lĩnh vực tuyên truyền và các lĩnh vực liên quan đến chủ đề của Giải, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố.

2. Nhiệm vụ của Ban giám khảo

a) Tư vấn, giúp Ban tổ chức hoàn thiện các tiêu chí chấm Giải và phương thức chấm Giải cho các vòng thi, cụ thể hóa thành Khung hướng dẫn đánh giá và hệ thống thang điểm.

b) Chấm thi các vòng thi tương ứng bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng; báo cáo các kết quả chấm thi cho Ban tổ chức.

Điều 13. Công tác chấm Giải

1. Tổ chức chấm các sản phẩm hợp lệ, đã được tác giả gửi đến Ban tổ chức dựa trên Khung hướng dẫn đánh giá và hệ thống thang điểm.

2. Ban giám khảo lựa chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất để đề xuất Ban tổ chức trao giải.

Chương V

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ GIẢI

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

Điều 14. Quy định sử dụng tác phẩm dự Giải

Giải Báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018 không nhằm mục đích kinh doanh; Ban Tổ chức sẽ sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể:

1. Tác phẩm đạt Giải và tác phẩm tham gia thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được sử dụng tác phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền.

2. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả có liên quan.

3. Tác phẩm đạt Giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

Điều 15. Trách nhiệm của tác giả

1. Thực hiện đúng thể lệ Giải. Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia được xem như đã chấp nhận mọi quy định của thể lệ Giải.

2. Chịu trách trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Cơ quan tổ chức

1.Cơ quan chỉ đạo tổ chức cuộc thi: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

2. Đơn vị thường trực của Ban tổ chức: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Đơn vị bảo trợ thông tin: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (www.danang.gov.vn), Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng (www.ictdanang.vn), Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng (www.tttt.danang.gov.vn).

Điều 17. Ban tổ chức Giải

Ban tổ chức Giải gồm 04 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-STTTT ngày 30/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng .

Điều 18. Điều khoản thi hành

Ban tổ chức, Ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề do thực tế phát sinh, hoặc có những vướng  mắc thì tổ chức, cá nhân phản ảnh về Ban tổ chức để tổng hợp, hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Quang Thanh

 

Phụ lục

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quy chế Giải báo chí tuyên truyền

về thành phố Đà Nẵng năm 2018)

 

1. Thông tin về tác giả/nhóm tác giả 

- Tên tác giả/người đại diện nhóm tác giả: ..........................................

- Đơn vị công tác: ..............................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ...............................................................................                 

- Điện thoại: ......................................................................................

- Email: .............................................................................................

- Các thành viên thuộc nhóm(1):

TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

..

 

 

 

2. Thông tin về tác phẩm (2)

-   Tên tác phẩm: ...............................................................................  

-  Tên phương tiện thông tin đại chúng đăng, phát tác phẩm: ...........

 • Bút danh: ......................................................................................
 • Giải thưởng đã đạt được (nếu có), ghi rõ tên giải, mức giải, đơn vị tổ chức giải:            

Tôi (hoặc chúng tôi) đăng ký tham dự Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2018 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tôi (hoặc chúng tôi) xin cam kết các tác phẩm đăng ký tham dự Giải không vi phạm các quy định của Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ Giải; đồng thời sẽ tuân theo mọi qui định khác của cuộc thi./.

 

Xác nhận của tổ chức (nếu có) (3)

…………, ngày …. tháng …. năm 2018

Tác giả/Đại diện Nhóm tác giả(4)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với Nhóm tác giả

(2) Có thể đăng ký thông tin đối với nhiều tác phẩm

 (3) Khuyến khích có xác nhận của tổ chức nơi tác giả, nhóm tác giả đang công tác.

(4) Khuyến khích bổ sung họ tên và chữ ký của các đồng tác giả.

 [*] 01 giải tương ứng với 01 nhóm đề tài  quy định tại  Khoản 2, Điều 1 Quy chế này

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn