Lượt truy cập: 17330268

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 16/4/2019, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 03/10/2000, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về một số chủ trương phát triển công nghiệp phần mềm; ngày 12/3/2003 ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố cũng đã định hướng chọn công nghiệp CNTT cùng với công nghệ cao là một trong 03 đột phá phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là các chủ trương, định hướng quan trọng, tạo nền tảng và động lực phát triển CNTT-TT tại Đà Nẵng. Cơ sở hạ tầng CNTT được quan tâm đầu tư và bước đầu phát huy hiệu quả. Ứng dụng CNTT-TT của Đà Nẵng đã tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội. Nhờ đó, ngành CNTT-TT có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Từ năm 2009 đến năm 2018, thành phố liên tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT trong khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần lớn vào kết quả cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của thành phố.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng CNTT-TT thành phố còn những hạn chế, chưa thật sự phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng. Hạ tầng viễn thông, CNTT chưa đồng bộ, thiếu tầm nhìn để ứng dụng công nghệ 4.0; dữ liệu rời rạc, cát cứ, chưa được chia sẻ giữa các ngành để tạo ra các giá trị mới phục vụ các ứng dụng thông minh và công khai cho người dân… Các khu CNTT chưa sẵn sàng thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT-TT lớn, chiến lược trong và ngoài nước đến đầu tư.

  Trước những hạn chế trên, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/20129 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ mục tiêu phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển hạ tầng CNTT-TT thành phố hiện đại, đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, an ninh thông tin nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT, các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo... góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, hiện đại và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT; Phát triển hạ tầng dữ liệu; Phát triển hạ tầng truyền thông; Phát triển hạ tầng các khu CNTT; Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển hạ tầng CNTT-TT; Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT-TT.         

Hồng Én- Phòng TTBCXB

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn