Lượt truy cập: 16715678

Đảng bộ Sở Thông tin-Truyền thông TP tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Hôm nay (9/8), bước vào đợt sinh hoạt chính trị tập trung “Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đại hội XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng và Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ khối các cơ quan TP”.

Báo cáo viên chính của đợt học tập là đồng chí Bùi Xuân-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Thành Ủy Đà Nẵng.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Đặng văn Hòa phát biểu khai mạc lớp học tập Nghị quyết.

 

Các đại biểu tham dự đợt học tập sẽ nghiên cứu các chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 ; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng và Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII.

Đồng chí Bùi Xuân-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Thành Ủy Đà Nẵng trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Được biết,  ngày 22/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị nêu rõ:

"Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững".

"Các đại biểu tham dự đợt học tập cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào các nội dung cốt lõi,; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy, nhận thức của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng; đồng thời liên hệ, vận dụng  và triển khai thực hiện đúng, có sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sao cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trọng tâm  và điều kiện thực tế của đơn vị mình" - đồng chí Bùi Xuân-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Thành Ủy Đà Nẵng lưu ý.

Tin và ảnh: T.N

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn